دبیرستان دخترانه اندیشه فردا

در مدرسه زندگی، همه با هم کمک می‎کنیم تابه رویای کــودکی فرزندانمان بــال پرواز دهــیم. درایـن  مدرسه، به جای آنکه انگـــشت اشــاره 

مقتدرانه  به ســمت فرزندانمان بگیریم، انگشتمان را در رنگ فرو برده و با آن‎ها نقاشـی می‎کشیـم. به جای غلط گیری از فرزندانمان به فکر

ایجاد ارتباط دوستــانه با  او هستیم. سعی می‎کنیم درباره اش بیشتر بدانیم و توجه خود را به او  هدفمند می‎کنیم.از جدی بازی کردن دست

برمی‎داریم و در کنارش بازی را جـــدی می‎گیریم. کمتـر او را به زور به دنـبال خود می‎کشـیم. به جـای آن بیشـتر درآغوشـش می‎گیریم. اول

احترام به خـود را به او می‎آمـوزیم و بعد خانه وکاشـانه اش را.سپس بیشتر از آنکه عشق بـه قدرت را یادش بدهیم، قدرت عشق ورزیـدن را 

به او آمـوزش می‎دهیم.عشـق به خود، عشـق به دیـگران و عشـق به خـدا. ازپدران و مادران دانا و خردمند دعوت می‎کنیم همراه با مـا و

فرزندانمان هرروزبیش از پیش یاد بگیریم.