بازگشایی و برگزاری کلاسها به صورت حضوری آذر ماه ۱۴۰۰