روز دانش‌آموز  مبــــــــــــارک!

قدر دلهره‌های در پس هر پرسش و عطش بی امان اکتشاف را خوب بدان.
بگذار آسان و بی‌کاستی، شعله‌های کوچک اندیشه‌ی فرداها در تو شکوفا شود... ✨