گزارش تصویری جلسه‌ی ارائه کارنامه نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98

جلسه‌ی آموزش خانواده، دریافت کارنامه و ارائه‌ی توضیحات در مورد برنامه‌های سال تحصیلی جدید

 سخنرانی سرکار خانم نصیری، سرکار خانم عفاف و جناب آقای میرباقری 

و ارائه کارنامه به اولیا محترم.