با خودت تکرار کن، کار تمام نشده است

دو هفته‌ی تمام تلاش می‌کنی و با هر صفحه‌ای که جلو می‌روی با خود می‌اندیشی که آن حداکثر را به دست می‌آوری. حداکثر نمره و ترازی را می‌گویم که نفر اول هر گروهی به دست می‌آورد.

روز آزمون می‌شود آزمون برگزار می‌شود و تو حداکثر توان و تمرکزت را برای پاسخ‌دهی به مطالب ارائه می‌کنی اما به هنگام دریافت کارنامه اگر آن هدف مد نظر حاصل نشد خود را نباز‌، تو برنده‌ای چون دو هفته‌ی تمام حداکثر تلاشت‌ را کرده‌ای‌، تو برنده‌ای چون در آزمون حداکثر توان و تمرکزت‌ را ارائه کرده‌ای. تو برنده‌ای اگر هر‌ چند کم پیشرفت کرده باشی.

پس با خودت تکرار کن من برنده‌ام و کار تمام نشده است و آزمون را تحلیل کن تا از اشتباهاتت‌ بیاموزی.

برای آماده‌سازی خود به جهت آزمون بعد برنامه‌ریزی کن تا برنده‌ی واقعی و نهایی تو باشی.

کار تمام نشده است.